Projekt

Evidencia záznamov o zaručenej konverzii

Portál pre správu elektronických záznamov o zaručenej konverzii

Výzva

Zákazník požadoval vytvorenie portálu pre správu elektronických záznamov o zaručenej konverzii, kde používatelia získajú prehľad histórie vykonaných konverzií, možnosť zobraziť si detail záznamu o zaručenej konverzii, vygenerovať si evidenčné čísla pre vykonanie konverzie a samotné vykonanie zaručenej konverzie.

Riešenie

Vyvinuli sme webovú aplikáciu umožnujúcu už spomínané operácie s elektronickými záznamami o zaručenej konverzii. Server side časť aplikácie bola realizovaná pomocou mikroslužieb (microservices) postavených na technológii Spring Cloud. Komunikácia s client side časťou aplikácie ako aj komunikácia medzi internými modulmi aplikácie bola implementovaná pomocou REST protokolu s použitím nástroja OpenAPI pre definíciu rozhraní. Na ukladanie dát bola použitá relačná databáza MariaDB. Správa používateľov systému bola vyriešená pomocou nástroja Keycloak. Počas implementácie serverovej časti aplikácie sme interné služby integrovali na služby štátnej správy pomocou protokolu SOAP. Client side časť aplikácie je postavená na technológii Angular s použitím IDSK štandardov. Čo sa týka infraštruktúry, jednotlivé súčasti aplikácie boli nasadzované ako Docker kontajnery pomocou Ansible skriptov.

Riešenie tiež obsahuje nástroje ako Eureka (service registry), Zuul (application gateway), Prometheus (metriky a monitoring) a Grafana (vizualizácia metrík a monitoringu) .

Výsledky

Naša aplikácia bola nasadená do prostredia vládneho cloudu a je v prevádzke od marca roku 2020.